Четвер, 13.08.2020, 05:27
Вітаю Вас, Гість
Головна » Файли » Статуні документи

Статут ДНЗ "Яблунька"
02.04.2018, 14:48

1.ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ

1.1.ДОШКІЛЬНИЙ НАВЧАЛЬНИЙ ЗАКЛАД-ЯСЛІ-САДОК ЗАГАЛЬНОГО РОЗВИТКУ «ЯБЛУНЬКА» ДІТЕЙ ВІД 2 ДО 6 РОКІВ, створений на підставі рішення Старонекрасівської сільської ради № 9 від 01.04.1992 року. Заснований на комунальній формі власності.

1.2.Юрідична адреса дошкільного закладу: 68672, Одеська область,Ізмаїльський район, с. Стара Некрасівка, вул.. Жовтнева 36, тел.49-4-84.

1.3.Повне найменування закладу: ДОШКІЛЬНИЙ НАВЧАЛЬНИЙ ЗАКЛАД «ЯБЛУНЬКА» ЗАГАЛЬНОГОРОЗВИТКУ ДЛЯ ДІТЕЙ ВІД 2 ДО6 РОКІВ СТАРОНЕКРАСІВСЬКОЇ СІЛЬСЬКОЇ РАДИ ІЗМАЇЛЬСЬКОГО РАЙОНУ ОДЕСЬКОЇ ОБЛАСТІ.

1.4.Засновник або уповноважений ним орган здійснює фінансування дошкільного закладу, його матеріальне - технічне забезпечення, надає необхідні будівлі з обладнаннями і матеріалами, організовує ремонт приміщень, їх господарське обслуговування, харчування та медичне обслуговування дітей.

1.5.Дошкільний заклад в своїй діяльності керується Конституцією України(254/96-ВР). Законами України «Про освіту» (1060-12), « Про дошкільну освіту» (2628-14), Положення про дошкільний навчальний заклад України, затвердженим Постановою Кабінету Міністрів України від 12 березня 2003 року № 305 (305-2003-п), іншими нормативно правовими актами, власним статутом.

1.6.Дошкільний заклад є юридичною особою, має печатку і штамп встановленого зразка, бланки з власними реквізитами, реєстраційний рахунок в органах Державного казначейства.

1.7.Головною метою дошкільного закладу є забезпечення реалізації права дитини на здобуття дошкільної освіти, задоволення потреб громадян у нагляді, догляді та оздоровленні дітей, створення умов для їх фізичного, розумового та духовного розвитку.

1.8.Діяльність дошкільного закладу направлена на реалізацію основних завдань дошкільної освіти; збереження та зміцнення фізичного і психічного здоров,я дітей: формування їх особистості, розвиток творчих здібностей та нахилів; забезпечення соціальної адаптації та готовності продовжувати освіту.

1.9.Дошкільний заклад самостійно приймає рішення і здійснює діяльність в межах компетенції, передбаченої чинним законодавством, Положення (305-2003-п) та даним статутом.

1.10. Дошкільний заклад несе відповідальність перед особою,суспільством і державою за: - реалізацію головних завдань дошкільної освіти, визначених Законом України « Про дошкільну освіту»(2628-14); - забезпечення рівня дошкільної освіти у межах державних вимог до її змісту,рівня і обсягу; - дотримання фінансової дисципліни та збереження матеріально-технічної бази.

1.11.Взаємовідносини між дошкільним закладом, з юридичними і фізичними особами визначаються угодами, що укладені між ними.

2. КОМПЛЕКТУВАННЯ ДОШКІЛЬНОГО ЗАКЛАДУ

2.1. Заклад розрахований на 151 місць.

2.2. Групи комплектуються за різновіковими та одновіковими ознаками.

2.3.У дошкільному закладі функціонують групи загального розвитку.

2.4.Дошкільний заклад має групи з денним та короткотривалим режимом перебування дітей.

2.5.Наповнюваність груп становить: одновікові 20 дітей, різновікові 15 дітей,одновікові 15 дітей (від 2до 3 років), короткотривалі 10 дітей, в оздоровчий період до 15 дітей.

2.6.Для зарахування дітей у дошкільний заклад необхідно пред’явити: медичну довідку про стан здоров,я дитини (Ф-63), медичну довідку про епідеміологічне оточення, заяву на ім’я завідуючої, документ для встановлення батьківської плати, заяву від батьків. Зараховує дітей завідуючий дитячим садком.

2.7.За дитиною зберігається місце у дошкільному закладі у разі її хвороби, карантину, на час відпустки батьків чи осіб, які їх замінюють, а також літній період (75днів), з різних сімейних обставин.

2.8.Відрахування дітей із дошкільного закладу може здійснюватись за бажанням батьків, на підставі медичного висновку про стан здоров,я дитини,що включає можливість її подальшого перебування в дошкільному закладі, у разі несплати без поважних причин протягом двох місяців плати за харчування.

2.9.Адміністрація ДНЗ письмово повідомляє про відрахування дитини за 10 календарних днів.

3. РЕЖИМ РАБОТИ ДОШКІЛЬНОГО ЗАКЛАДУ

3.1.Дошкільний заклад працює за п’ятиденним робочим тижнем протягом 10,5 годин, вихідні дні: субота , неділя, свята.

3.2. Щоденний графік роботи дошкільного закладу: з 7.30 до 18.00 години.

4.ОРГАНІЗАЦІЯ НАВЧАЛЬНО-ВИХОВНОГОПРОЦЕССУ У ДОШКІЛЬНОМУ ЗАКЛАДІ

4.1.Навчальний рік у дошкільному закладі починається 1 вересня закінчується 31 травня наступного року. З 1 червня до 31 серпня (оздоровчий період) у дошкільному закладі проводиться оздоровлення дітей.

4.2.Навчальний заклад здійснює свою діяльність відповідно річному плану, який складається на навчальний рік та період оздоровлення.

4.3. План роботи схвалюється педагогічною радою закладу, затверджується керівником дошкільного закладу і погоджується з відділом освіти Ізмаїльської Районної Державної адміністрації. План роботи закладу на оздоровчий період погоджується територіальною санітарно-епідеміологічною службою Ізмаїльського району.

4.4.У дошкільному закладі визначена російська мова навчання і виховання дітей.

4.5.Навчально- виховний процес в дошкільному закладі здійснюються за програмами «Малятко», «Дитина», «Я у Світі» рекомендованими МОНУ.

5. ОРГАНІЗАЦІЯ ХАРЧУВАННЯ ДІТЕЙ У ДОШКІЛЬНОМУ ЗАКЛАДІ

5.1.Організація та відповідальність за харчування дітей покладається на керівника дошкільного закладу, сільську раду та відділ освіти ІРДА.

5.2.У дошкільному закладі встановлено 3-разове харчування, в оздоровчій період 4-х разове харчування.

5.3. Контроль за організацією та якістю харчування, вітамінізацією страв,закладкою продуктів харчування,кулінарною обробкою, виходом страв, смаковими якостями їжі, санітарним станом харчоблоку, правильністю зберігання, дотримання термінів реалізації продуктів покладається на сільську раду, відділ освіти ІРДА,і головного лікаря району, працівників та завідуючу ДНЗ.

6.МЕДИЧНЕ ОБСЛУГОВУВАННЯ ДІТЕЙ У ДОШКІЛЬНОМУ ЗАКЛАДІ

6.1. Медичне обслуговування дітей дошкільного закладу здійснюється органом охорони здоров,я на безплатній основі(ЦРБ Ізмаїльского району).

6.2. Медичний персонал дошкільного закладу здійснює лікувальні-профілактичні заходи , в тому числі проведення обов,язкових медичних оглядів, контроль за станом здоров,я, фізичним розвитком дитини, організацією фізичного виховання, загартуванням, дотриманням санітарно-гігієнічних норм та правил, режимом якістю харчування.

6.3. Дошкільний заклад надає приміщення і забезпечує належні умови для роботи медичному персоналу та проведення лікувально- профілактичних заходів.

7. УЧАСНИКИ НАВЧАЛЬНО-ВИХОВНОГО ПРОЦЕСУ

7.1. Учасниками навчально-виховного процесу у дошкільному закладі є : діти дошкільного віку, керівник, заступники керівника, педагогічні працівники, медичні працівники, помічники вихователів та няні , батьки або особи, які їх замінюють, особи які надають освітні послуги у сфері дошкільної освіти.

7.2.Форми заохочення учасників навчально-виховного процесу є: матеріальне та моральне заохочення у вигляді премії, грамоти.

7.3.Права дитини у сфері дошкільної освіти: - безпечні та нешкідливі для здоров,я умови утримання, розвитку, виховання і навчання; - захист від будь-якої інформації, пропаганди та агітації,що завдає шкоди її здоров,ю, моральному та духовному розвитку; - захист від будь-яких форм експлуатації та дій, які шкодять здоров,ю дитини, а також фізичного та психічного насильства, приниження її гідності.

7.4. Права батьків або осіб, які їх замінюють: - обирати та бути обраним до органів громадського самоврядування закладу; - звертатись до відповідних органів управління освітою з питань розвитку, виховання і навчання своїх дітей; - брати участь у покращенні організації виховного процесу та зміцнення матеріально-технічної бази закладу; - захищати законні інтереси своїх дітей у відповідних державних органах і суді. Батьки або особи, які їх замінюють, зобов’язані: - своєчасно вносити плату за харчування дитини в дошкільному закладі у встановленому порядку - до 10 числа кожного місяця; - своєчасно повідомляти дошкільний заклад про можливість відсутності або хвороби дитини; - слідкувати за станом здоров,я дитини; - інші права , що не суперечать законодавству України.

7.5.На посаду педагогічного працівника дошкільного закладу приймається особа, яка має відповідну вищу педагогічну освіту, забезпечує результативність та якість роботи, а також фізичний і психічний стан якої дозволяє виконувати професійні обов’язки.

7.6.Трудові відносини регулюються законодавством України про працю. Законами України «Про освіту» (1050-12), « Про дошкільну освіту» (2628-14), іншими нормативно-правовими актами, прийнятими відповідно до них, правилами внутрішнього розпорядку.

7.7. Педагогічні працівники мають право: - на вільний вибір педагогічно доцільних форм, методів і засобів роботи з дітьми; - брати участь у роботі органів самоврядування закладу; - на підвищення кваліфікації, участь у методичних об,єднаннях, нарадах, тощо; - проводити в установленому порядку науково-дослідну, експериментальну, пошукову роботу; - вносити пропозиції щодо поліпшення роботи закладу; - на соціальне та матеріальне забезпечення відповідно до законодавства; - об,є днювати ся у професійні спілки та бути членами інших об,єднань громадян, діяльність яких не заборонена законодавством; - інші права що не суперечать законодавству України.

7.8.Педагогічні працівники зобов’язані: - виконувати статут, правила внутрішнього розпорядку, умови контракту чи трудового договору; - дотримуватися педагогічної етики, норм загальнолюдської моралі,поважати гідність дитини та її батьків; - забезпечувати емоційний комфорт, захист дитини від будь яких форм експлуатації та дій, які шкодять її здоров,ю, а також від будь-яких форм експлуатації та дій, які шкодять її здоров,ю, а також від фізичного а психологічного насильства; - брати участь у роботі педагогічної ради та інших заходах, пов’язаних з підвищенням професійного рівня, педагогічної майстерності, загальнополітичної культури; - виконувати накази та розпорядження керівництва; - інші обов’язки, що не суперечать законодавству України.

7.9.Педагогічні та інші працівники приймаються на роботу завідуючим.

7.10.Працівники дошкільного закладу несуть відповідальність за збереження життя, фізичне і психічне здоров,я дитини згідно з законодавством.

7.11.Працівники дошкільного закладу у відповідності до статті 26 Закону України «Про забезпечення санітарного та епідемічного благополуччя населення» проходять періодичні безоплатні медичні огляди: 2 рази на рік в Ізмаїльській поліклініці.

7.12.Педагогічні працівники дошкільного закладу підлягають атестації, яка здійснюються,як правило один раз на п,ять років відповідно до Типового положення про атестацію педагогічних працівників України, затверджено Міністерством освіти і науки України.

7.13.Педагогічні працівники, які систематично порушують статут, правила внутрішнього розпорядку дошкільного закладу, не виконують посадових обов’язків, умови колективного договору (контракту) або результатами атестації не відповідають займані посаді, звільняються з роботи відповідно до чинного законодавства.

8.УПРАВЛІННЯ ДОШКІЛЬНИМ ЗАКЛАДОМ

8.1. Управління дошкільним закладом здійснюються Старонекрасівської сільської ради та відділом освіти ІРДА у межах делегованих повноважень.

8.2. Безпосереднє керівництво роботою дошкільного закладу здійснює його завідуючий, який призначається і звільняється з посади відділом освіти Ізмаїльської районної державної адміністрації за погодженням з сільською радою. Керівник дошкільного закладу: -відповідає за реалізацію завдань дошкільної освіти, визначених Законом України « Про дошкільну освіту», та забезпечення рівня дошкільної освіти у межах державних вимог до її змісту і обсягу; -здійснює керівництво і контроль за діяльністю дошкільного закладу; - діє від імені закладу, представляє його в усіх державних та інших органах, установах і організаціях, укладає угоди з юридичними та фізичними особами; -розпоряджається в установленому порядку майном і коштами дошкільного закладу; -відповідає за дотримання фінансової дисципліни та збереження матеріально-технічної бази закладу; - приймає на роботу та звільняє з роботи працівників дошкільного закладу; - видає у межах своєї компетенції накази та розпорядження, контролює їх виконання; -затверджує штатний розклад за погодженням із засновником дошкільного закладу; - контролює організацію харчування і медичного обслуговування дітей; Затверджує правила внутрішнього трудового розпорядку, посадові інструкції працівників за погодженням з профспілковим комітетом; - забезпечує дотримання санітарно-гігієнічних, протипожежних норм і правил, техніки безпеки, вимог безпечної життєдіяльності дітей і працівників; -контролює відповідність застосованих норм, методі і засобів розвитку, виховання і навчання дітей їх віковим, психофізіологічним особливостям, здібностям і потребам; - підтримує ініціативу щодо вдосконалення освітньої роботи, заохочує творчі пошуки, дослідно-експерементальну роботу педагогів; -організовує різні форми роботи спів праці з батьками або особами, які їх замінюють; -що року звітує про навчально-виховну, методичну, економічну і фінансово-господарську діяльність дошкільного навчального закладу на загальних зборах колективу.

8.3.Постійно діючий колегіальний орган у дошкільному закладі - педагогічна рада. До складу педагогічної ради входять: керівник і його заступники, педагогічні працівники, медичні працівники, інші спеціалісти. Може входити голова батьківського комітету. Головою педагогічної ради є завідуючий дошкільним закладом. Педагогічна рада закладу: -розглядає питання навчально-виховного процесу в дошкільному закладі педагогічного рішення; -впроваджує досягнення науки передового педагогічного досвіду; -організовує роботу щодо підвищення кваліфікації педагогічних працівників. Робота педагогічної ради планується довільно відповідно до потреб дошкільного закладу. Кількість засідань педагогічної ради становить 4 на рік.

8.4.Органом громадського самоврядування закладу є загальні збори колективу закладу та батьків або осіб, які їх замінюють, які скликаються не рідше одного разу на рік. Кількість учасників загальних зборів від працівників дошкільного закладу 10, батьків 40. Термін їх повноважень становить 1 рік.

8.5.Загальні збори: - обирають раду дошкільного закладу, її членів і голову. Встановлюють термін їх повноважень; - заслуховують звіт керівника закладу,голови дошкільного закладу з питань статутної діяльності закладу, дають їй оцінку шляхом відкритого голосування; - розглядають питання навчально-виховної, методичної та фінансово-господарської діяльності дошкільного закладу; - затверджують основні напрямки вдосконалення роботи і розвитку дошкільного закладу.

8.6.У період меж загальними зборами діє рада дошкільного закладу. Кількість засідань ради призначається за потребою. Засідання ради дошкільного закладу є правомірним, якщо в ньому бере участь не менше двох, третин її членів. Рада закладу організовує виконання рішень загальниз зборів, розглядає питання поліпшення умов для здобуття дошкільної освіти.

8.7У дошкільному закладі може діяти і піклувальна рада – орган самоврядування, який формується з представників органів виконавської ради.

9.МАЙНО ДОШКІЛЬНОГО ЗАКЛАДУ

9.1. Відповідно до рішення Старонекрасівської сільської ради № 9 від 01.04.1992 року дошкільний заклад має земельну ділянку де розміщуються спортивні та ігрові майданчика, зони відпочинку, господарські будівлі тощо.

9.2. Рішенням Старонекрасівської сільської ради № 9 від01.041992 року дошкільному закладу виділена при приміщені ділянка площею 0,68 га.

10. ФІНАНСОВО-ГОСПОДАРСЬКА ДІЯЛЬНІСТЬ ДОШКІЛЬНОГО ЗАКЛАДУ

10.1. Джерелами фінансування є кошти: - засновника; - відповідних бюджетів; - батьків або осіб, які їх замінюють; - добровільні пожертвування і цільові внески фізичних і юридичних осіб;

10.2. Дошкільний заклад за погодженням із засновником має право: - придбавати, орендувати необхідне йому обладнання та інше майно; - отримувати допомогу від підприємств ,установ, організацій або фізичних осіб; - здавати в оренду приміщення, споруди, обладнання юридичним та фізичним особам для провадження освітньої діяльності згідно з законодавством.

10.3. Статична звітність (форма85-К) про діяльність дошкільного закладу здійснюється відповідно до законодавства;

10.4. Порядок ведення діловодства і бухгалтерського обліку в дошкільному закладі визначається законодавством, нормативно-правовими актами Міністерства освіти і науки України та інших центральних органів виконавчої влади, яким підпорядковується дошкільний заклад. За рішенням засновника закладу бухгалтерський облік здійснюється централізованою бухгалтерією або самостійно. 11. КОНТРОЛЬ ЗА ДІЯЛЬНІСТЮ ДОШКІЛЬНОГО ЗАКЛАДУ 11.1 Контроль за дотриманням дошкільним закладом державних вимог щодо змісту, рівня та обсягу дошкільної освіти здійснюється відділом освіти ІРДА та сільською радою. 11.2. Основною формою контролю дошкільного закладу є державна атестація, що проводиться один раз на 10 років у порядку встановленому Міністерством освіти і науки України.

Категорія: Статуні документи | Додав: yblonka
Переглядів: 232 | Завантажень: 0 | Рейтинг: 0.0/0
Всього коментарів: 0
avatar